Friplads på ferielejre

En uge med et væld af store og små aktiviteter, f.eks. leg, sport, friluftsliv, hyggeaftener og stjernenætter, hvor alle kan deltage.

Søgning af friplads har flg. kriterier:

Hvis dit barn med fysisk eller psykisk handicap har fået afslag på ophold betalt af
hjemkommunen.

Vedhæft om muligt kopi af afslag til ansøgningen eller kontakte os >>

Hvis I som familie af sociale og økonomiske grunde ikke har mulighed for at betale
for deltagelse på en ferielejr.

Oplys husstandens samlede årsindtægt før skat samt beskrivelse af familiens situation.

Beskrivelsen vedhæftes ansøgningen.

Et barn kan max tildeles 1 friplads pr år.

Pindstrup Fonden kan efter modtagelse af ansøgning og diverse bilag stille uddybende spørgsmål til det indsendte, inden der tages stilling til om der tildeles friplads.

Opfyldes betingelserne og der tildeles friplads, vil ansøgningen (uden diverse bilag)
blive sendt til lejrlederne på den pågældende lejr, som herefter melder tilbage om barnet kan optages på den pågældende lejr.

Alle fremsendte oplysninger behandles efter reglerne i persondataloven se vores privatlivtpolitik her

Pindstrup Fonden har i år givet mulighed for at søge friplads så endnu flere børn og unge får mulighed for en fantastisk uge sammen med 60 andre børn fra hele landet.

Tilskudsmuligheder egen kommunen

Søger du bevilling til at sende dit barn på ferielejr så vær opmærksom på, at der kan ydes tilskud til merudgifter til ferie, som familier i almindelighed holder.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 28-13 fundet, at et ophold på en særlig sommerlejr for børn med funktionsnedsættelser måtte anses for et ferieophold. Udgifter,
der lå ud over det beløb, som forældre med raske børn sædvanligvis betalte for deres børns ophold i en sommerlejr eller lignende, som det offentlige ikke ydede tilskud til,
måtte anses for merudgifter ved forsørgelsen, hvortil der kunne ydes hjælp.

Der er derfor mulighed for at søge dækning af merudgiften til særligt tilrettelagt ferieform f.eks. Pindstrup Fondens ferielejre.

Får i afslag på ansøgning i egen kommune

Sørg for at få en skriftlig redegørelse for afgørelser/afslag til bevilling til dækning af ferielejren. Vær opmærksom på, at evt. afslag skal være velbegrundet.
Afslaget skal være knyttet til jeres konkrete behov og ansøgning. Får I et afslag ud fra en generel formulering om, at kommunen ikke dækker den slags udgifter,
så bed sagsbehandleren om at komme med en begrundelse, der forholder sig konkret til jeres ansøgning.

Vær opmærksom på, at det kun er afgørelser efter servicelovens § 41, der kan ankes.