Om familieaktiviteter

Om familieaktiviteter

Pindstrup Fonden

Udbyder en bred række familiekurser for familier med børn med handicap/særlige behov. Vi har mere end 50 års erfaring, og kurserne er kendetegnet ved, at der både er kursusprogram for forældre, søskende og børn med handicap.

På kurserne skabes et åbent og trygt miljø, hvor familierne får ny viden & værkøjer, udveksler erfaringer og danner netværk. Her kan man tale ”frit fra leveren” om at være en familie med et barn med handicap, og man bliver mødt med forståelse af andre i samme situation.

Familien som en positiv ressource

At have et barn med handicap er et vilkår, der påvirker hele familien på godt og ondt, derfor skal hele familien også klædes på til at mestre familielivet med et barn med handicap.
Selv om der er særlige og til tider slidsomme vilkår i familielivet med et barn med handicap, er vores grundholdning,
at en familie med et barn med handicap/særlige behov er en positiv ressourcer, på familiekurserne tages der udgangspunkt i de positive ressourcer familien har, og disse støttes og udvikles.
Forældrene bliver klædt bedre på til at tackle, støtte og rumme barnet med handicap/særlige behov og leve bedst muligt med de vilkår, familien har.

Du kan tilmelde dig ude bevilling

Bemærk følgende regler for afmeldingsgebyr
Hvis du afmelder dig senere end en måned inden kursusstart:
Afmelding mere end 30 dage før kursus/lejr start intet gebyr
Afmelding 30‐15 dage før kursus/lejr start betales 25 % af prisen
Afmelding 14‐6 dage før kursus/lejr start betales 50 % af prisen
Afmelding mindre end 6 dage før kursus/lejr start
(120 timer og derunder) betales fuld pris.
En stor del af børnene på lejren har et handicap/særlige behov.

Om familieaktiviteter

Viden og værktøjer på højt fagligt niveau

Forældrene deltager i workshops, foredrag og gruppearbejde, der formidles af professionelle fagfolk. Dermed får forældrene viden og værktøjer på et højt fagligt niveau.
Dette går hånd i hånd med, at der på kurserne også er tid til erfaringsudveksling og netværksdannelse med de øvrige deltagere.

Det er vores erfaring at særligt erfaringsudvekslingen og netværksdannelsen giver forældrene et tiltrængt pusterum
og er med til at batterierne bliver ladet op igen, så der tilføjes positiv energi ind i familien.

Kompetente voksne varetager børneaktiviteterne

Børneaktiviteterne varetages af rutinerede, voksne frivillige ledere, der vælger at bruge deres fritid på at give deltagerne en positiv oplevelse.
Det skaber en helt særlig atmosfære, hvor deltagerne oplever autentiske voksne, der vil dem, uden anden løn end glade smil.
De frivillige ledere modtager løbende lederuddannelse og er vant til at varetage deltagernes særlige behov og skabe et fællesskab med plads til alle, tryghed og omsorg.
De frivillige ledere er desuden vant til at varetage undervisning af søskende ift. forbudte tanker og følelser overfor ens bror/søster med handicap,
der kan være særlig tids- og ressourcekrævende i hverdagen.

Når barnet ikke er omfattet af målgruppen for § 41
Er dit barn ikke omfattet af målgruppen for servicelovens § 41, er der måske mulighed for at få dækket kursus-udgift efter servicelovens § 11. Kommunen kan efter denne bestemmelse tilbyde rådgivning og konsulentbistand. Det er en betingelse, at kurset er af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Der kan ydes støtte til et kursus i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at det er relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger i forhold til barnet eller den unge.

Et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren
Et godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren er et pænt sprog og en høflig tone. Selv om man ikke er enig i alle afgørelser, er det vigtigt, at dialogen med sagsbehandleren foregår i “ordentlige” rammer. Det er helt i orden på en “pæn måde” at gøre opmærksom på, hvis der er forhold, man er uenig i – men husk samtidig også at sige tak til sagsbehandleren, og giv ros, når noget går godt!

Formuler jeres behov og problemstillinger
For at socialrådgiver kan give en bevilling til f.eks. et kursus, er det afgørende, at barnets/familiens behov formuleres konkret og præcist ift. barnets handicap/vanskeligheder. Den enkelte socialrådgiver har kontakt med mange familier med mange forskellige behov, og kender derfor ikke Jeres specifikke behov, med mindre I er gode til at formulere det.

Andre pårørende end forældre kan deltage på kurserne
Vær opmærksom på, at loven om social service rummer mulighed for, at andre pårørende end forældrene kan deltage i kurser. Det kan f.eks. være bedsteforældre eller andre, der har en stor betydning for barnet/familien, og har brug for at blive bedre i stand til at støtte familien i form af konkret viden, værktøjer og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder.

Får I afslag på en ansøgning
så sørg for at få en skriftlig redegørelse for afgørelser/afslag til bevilling til dækning af familiekursus/ferielejr. Vær opmærksom på, at evt. afslag skal være velbegrundet. Afslaget skal være knyttet til jeres konkrete behov og ansøgning. Får I et afslag udefra en generel formulering om, at kommunen ikke dækker den slags udgifter, så bed sagsbehandleren om at komme med en begrundelse, der forholder sig konkret til jeres ansøgning.
Vær dog opmærksom på, at det kun er afgørelser efter servicelovens § 41, der kan ankes. Der træffes ikke afgørelse om konsulentbistand efter servicelovens § 11, og der er derfor ikke adgang til at klage over, at en kommune ikke vil tilbyde støtte til et kursus efter § 11.

Familien som en positiv ressource
At have et barn med handicap er et vilkår der påvirker hele familien. Hjælp til familier som klædes på til at mestre familielivet med et barn med handicap. Vi tager udgangspunkt i de positive ressourcer familien har og støtter og udvikler disse. Forældrene bliver ved deltagelse i centrets kurser klædt på til at varetage barnets særlige behov og leve bedst muligt med de vilkår, familien har. Et godt familiesamspil er nemlig nøglen til at forældrene til stadighed kan tackle barnet med handicap og have det i hjemmet. Vi har både et børne- og et voksenprogram på kurserne, og alle i familien får nye værktøjer. Forældrene deltager i workshops, oplæg, gruppearbejde, sparring og netværksdannelse med andre forældre. Børneprogrammet tilrettelægges ift. børnenes alder/modenhed. Søskende til børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg med andre søskende og får bl.a. mulighed for at sætte ord på forbudte tanker og følelser. Børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg, der sigter mod at give større indsigt i egen ressourcer, men samtidig også få klarlagt de begrænsninger som handicappet medfører. Endvidere opnår barnet indsigt i og redskaber til at mestre sin situation.
Bemærk at Socialstyrelsen anbefaler, at man “husker” søskende. Det fremgår af bogen “mor husk mig”, som de står for udgivelsen af.

Prisgarant
Pindstrup Fonden tilbyder kurser af høj faglig kvalitet. Vi er klar over, at kommunerne skal sikre, at de får mest muligt for pengene. Derfor udsteder vi prisgaranti på internat-kurser. Finder du et kursus med både børne- og voksenprogram med tilsvarende faglige oplæg og tema, og er der tale om internat med mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling familierne imellem.

Nogle familier oplever at samarbejdet
med sagsbehandler ikke altid glider så let, som ønsket. Søg støtte og inspiration hos andre familier. Det giver mulighed for at snakke med andre, der er i samme båd, og mulighed for nye vinkler på situationen, så det undgås at I kører sur i det hele. Det kan være en fordel at have en bisidder med til møder på kommunen